Avís legal / Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del responsable dels tractaments GRAN VIA 2

Persones Jurídiques

ASSOC. DE COMERCIANTS DEL CENTRE COMERCIAL GRAN VIA 2
GRAN VIA CORTS, 75
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
C.I.F G62986427

COMUNITAT DE PROP. C. COMERCIAL GRAN VIA 2
C/ LITERATURA, 1
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
C.I.F H63001044

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l'usuari queda informat que les dades personals proporcionades, sempre que procedeixi, s'incorporaran a un arxiu automàtic, que s'utilitzarà únicament per a les finalitats descrites en el formulari o contracte corresponent.

Consumidors

El Centre Comercial GRAN VIA 2 tracta les dades identificatives facilitades pels consumidors amb diverses finalitats, d'una banda, per remetre informació al consumidor que ho sol·liciti, o per tramitar incidències o reclamacions, així com per mantenir-li informat sobre l'activitat del Centre Comercial. D'altra banda, el Centre Comercial podrà tractar les dades dels consumidors perseguint mantenir la seguretat del centre comercial.

De la mateixa manera, en cas que el consumidor hagi participat en algun concurs, sorteig o altres activitats del Centre, les dades seran utilitzades per a la gestió de l'esdeveniment (sorteig, concurs, etc), sent possible que el Centre Comercial tracti les dades per a l'enviament d'informació sobre les activitats del Centre Comercial. A més, el Centre Comercial podrà tractar les dades relatives a la imatge de l'usuari, en el cas que l'esdeveniment requereixi aquesta informació, i ho farà atès que l'usuari en emplenar el formulari ha acceptat la cessió dels drets d'imatge, sense límit territorial ni temporal algun. Aquesta cessió de drets serà revocable a qualsevol moment.

Li informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, l'interès legítim, el compliment de la relació contractual, i en defecte d'això l'interès legítim, així com, si escau, el manteniment de la seguretat.

El Centre Comercial mantindrà confidencialitat sobre les dades personals, comunicant aquests, en cas necessari, a les autoritats sobre la base del compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantindran mentre duri la relació contractual que va ocasionar la recollida, mentre el titular no s'oposi al tractament de les dades o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que afectin al Centre Comercial en el cas que pogués derivar-se alguna responsabilitat.

Ludoteca / Espai Infantil

El Centre Comercial GRAN VIA 2 tracta les dades identificatives facilitades pels pares/mares/tutors o representants amb l'objectiu de gestionar LA LUDOTECA / ESPAI INFANTIL, així com per mantenir informat els titulars respecte a les activitats que realitzi el Centre Comercial. El consentiment per al tractament de les dades del menor, deu ser donat pel pare/mare/tutor o representant del menor, consentint aquests expressament el tractament d'aquestes dades.

Li informem que la base legítima per al tractament és el consentiment.

El Centre Comercial mantindrà confidencialitat sobre les dades personals, comunicant aquests, en cas necessari, a les autoritats sobre la base del compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantindran mentre duri la relació contractual que va ocasionar la recollida, mentre el titular no s'oposi al tractament de les dades o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que afectin al Centre Comercial en el cas que pogués derivar-se alguna responsabilitat.

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte

Les dades de caràcter personal, facilitats en els formularis existents, seran utilitzats per resoldre les consultes plantejades en el propi formulari i no les cedirà a tercers, excepte als locals del centre comercial, en cas que la seva consulta requerís tal comunicació i exclusivament amb aquesta finalitat. A més, li informem que les dades podran ser comunicades a tercers en el cas que la consulta ho requerís, per exemple, davant una reclamació.

La base legítima del tractament és el seu consentiment en emplenar el formulari.

A més, li informem que les dades personals romandran en els fitxers del Centre Comercial mentre no s'oposi al seu tractament.

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms

El Centre Comercial tracta les dades personals de les persones de contacte i autònoms corresponents als locals situats al Centre Comercial amb la finalitat de poder gestionar el lloguer dels locals, així com per gestionar la pertinença a l'Associació de comerciants, podent el Centre comercial remetre informació relacionada amb l'activitat del Centre Comercial en interès dels titulars.

La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual, així com l'interès legítim per a l'enviament d'informació.

Les dades es mantindran mentre duri la relació contractual i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que afectin al Centre Comercial.

Dades relatives a proveïdors persones jurídiques i autònoms

El Centre Comercial tracta les dades personals de les persones de contacte i autònoms corresponents als locals situats al Centre Comercial amb la finalitat de poder gestionar la relació contractual com a proveïdor del Centre Comercial.

La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual. Les dades es mantindran mentre duri la relació contractual i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que afectin al Centre Comercial.

Dades relatives a candidats

En el cas que un titular hagi facilitat el seu currículum al Centre Comercial com a potencial candidat a formar part de Centre o dels locals, el Centre Comercial utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura que poguessin existir, i no els cedirà a tercers, excepte als tercers esmentats i exclusivament amb aquesta finalitat. Les dades proporcionades es conservaran durant un any. La base legítima del tractament és el consentiment atorgat pel titular del currículum que ho remet al centre comercial.

Reclamacions

En el cas que un consumidor hagi presentat alguna reclamació per qualsevol circumstància li informem que el Centre Comercial utilitzarà les dades exclusivament per resoldre la seva reclamació, i no els cedirà a tercers, tret que la reclamació requereixi realitzar tal comunicació i exclusivament amb aquesta finalitat. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no hagi prescrit l'objecte de la seva reclamació. La base legítima del tractament en tot cas serà el compliment de les obligacions legals o en defecte d'això el consentiment.

Dades relatives a videovigilància

Al Centre Comercial existeixen instal·lades càmeres de seguretat degudament anunciades a les entrades al Centre. Les dades obtingudes a través de les càmeres s'emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El Centre Comercial mantindrà absoluta confidencialitat respecte al tractament de les dades i únicament comunicarà les dades als organismes oficials i agents d'autoritat davant la seva sol·licitud, així com a entitats asseguradores sempre que fos completament necessari que aquestes entitats accedeixin a la informació per resoldre el sinistre.

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al Centre Comercial, així com el compliment de les obligacions legals que afecten al centre comercial.

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

El titular de les dades té dret a obtenir confirmació sobre si al Centre Comercial estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, així com a oposar-se al tractament de les seves dades per a alguna finalitat aquí exposada com per exemple enviament d'informació comercial.

Vostè compta amb els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat que podrà exercitar per correu electrònic a l'adreça info@granvia2.com O bé, per correu físic a: L'Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2, Av. de la Gran Via, 75, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (tel. 902 301 444). En qualsevol cas, el titular de les dades podrà dirigir-se a l'autoritat de control que li correspongui per tal de presentar les reclamacions que consideri adequades.

Veracitat dades i actualització

El Centre Comercial presumeix que les dades personals facilitades a través dels diferents canals i suports són veraços, que els subministra directament el titular, que aquest és qui diu ser, que les dades estan actualitzades, que l'afectat/interessat comunicarà qualsevol modificació de les seves dades des del moment en què es produeixi.

Deure de secret

Les persones que intervenen en el tractament de dades concernents a persones físiques i accedeixen, directament o indirectament als fitxers, observaran en tot moment el secret respecte de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l'activitat. El Deure de Secret constitueix una obligació per al Centre Comercial, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de Dret Laboral, els professionals que presten serveis contractats en règim de Dret Mercantil. També suposa una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els Encarregats del Tractament i els seus empleats, a qui l'Encarregat del Tractament subcontracti i als seus empleats. L'obligació de secret perviu després d'extingir-se la relació laboral o mercantil establerta amb el Centre Comercial, Responsable del tractament, així com després del venciment dels contractes laborals, mercantils, etc., que vinculen els empleats i/o professionals amb l'Encarregat del Tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis al Centre Comercial.

Recomanació de llocs/pàgines web

El Centre Comercial, quan recomana o enllaça algun lloc/pàgina web, considera que els mateixos són d'interès per a l'usuari. El Centre Comercial no té una obligació de supervisió respecte dels llocs/pàgines web que enllaça o recomana. Els mateixos els han creat persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens al Centre Comercial. Aquesta no intervé en la seva gestió, els finança, decideix respecte dels continguts incorporats, ni gestiona o participa en els serveis que els llocs/pàgines web enllaçats o recomanats subministren. El Centre Comercial anul·larà qualsevol enllaç abstenint-se de recomanar el lloc/pàgina web quan tingui constància fefaent que aquest i/o els serveis que subministra són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització.

Ús de cookies

Política de Cookies

Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al flux del tràfic així com a patrons de visita de les Pàgines del nostre domini. Aquesta informació serà tractada a través de cookies (petites quantitats d'informació en format text que la Pàgina envia a l'ordinador o equip de l'Usuari mentre visita la mateixa). L'objectiu de la utilització de les Cookies és personalitzar l'accés a la Pàgina amb el propòsit de millorar la navegació i les seves condicions de funcionalitat. En GRAN VIA 2 complim amb el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a “Llei de Cookies”. Una cookie és un petit arxiu de text, que s'emmagatzema en l'ordinador, tablet, telèfon mòbil o en definitiva, en el dispositiu que utilitzi per navegar a través d'Internet, i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb la qual visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa, noms d'usuari, registrar productes, etc. En el nostre cas, les cookies que utilitzem a el nostre web no recopilen informació que li identifiqui de forma personal.
 

Tipus de cookies

En funció de la seva naturalesa, les cookies poden classificar-se en: Cookies de sessió i Cookies permanents: les primeres són eliminades en tancar el navegador, mentre que les segones romanen en l'equip informàtic. Cookies pròpies i Cookies de tercers: en funció de si pertanyen al titular del web, o a un tercer.

Quines cookies utilitzem?

- Cookies de Google Analytics:

Cookie Finalitat Durada _utma Aquesta cookie normalment s'emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Si la cookie ha estat esborrada a través del navegador i posteriorment torna a visitar el nostre lloc web, una nova cookie del tipus _utma s'escriu amb un ID únic diferent. Aquesta cookie s'utilitza per determinar visitants únics al nostre lloc web i s'actualitza amb cada vista de pàgina. Addicionalment, aquesta cookie proporciona un identificador únic que Google Analytics utilitza per assegurar la validesa i l'accessibilitat de la cookie, així com una mesura de seguretat extra. 2 anys _utmb _utmc Aquestes cookies treballen juntes per emmagatzemar informació sobre l'activitat de la visita al nostre lloc web i principalment la durada d'aquesta. 30 min. sessió _utmz Aquesta cookie normalment s'emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Aquesta cookie emmagatzema com ha arribat el visitant al nostre lloc web, ja sigui directament introduint l'adreça del domini, un enllaç, una cerca web o un anunci. La cookie s'actualitza cada cop que visita el nostre web. 6 mesos

Les nostres cookies només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació a la nostra pàgina web; no obstant això pot deshabilitar-les directament configurant el seu navegador web. Google ha facilitat un complement d'inhabilitació de les cookies de Google Analytics per als navegadors més habituals: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la desinstal·lació d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació aquí https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es .

- Cookies de sessió:

Cookie Finalitat Durada PHPSESSID Cookie estàndard de php per controlar el manteniment de la sessió. Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes, o algun tipus de cookie, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una cookie.

Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

4. Vostè reconeix i accepta que la forma i naturalesa dels Serveis prestats per Gran Via 2 podran variar a qualsevol moment sense necessitat de preavís.

5. Vostè reconeix i accepta que Gran Via 2 podrà interrompre (de forma permanent o temporal) la prestació dels Serveis (o de qualsevol funció d'aquests) a vostè o als usuaris en general, a elecció exclusiva de Gran Via 2, sense necessitat de preavís. Vostè podrà deixar d'utilitzar els Serveis en qualsevol moment i no estarà obligat a informar específicament a Gran Via 2.

6. Vostè reconeix ser l'únic responsable (sense que Gran Via 2 assumeixi cap responsabilitat enfront de vostè o qualsevol tercer) de l'incompliment de les seves obligacions previstes en les Condicions d'ús i de les conseqüències (incloent qualsevol pèrdua o danys en què Gran Via 2 pugui incórrer) derivades d'aquest incompliment.

Seguretat de les dades

El Centre Comercial té implementats als seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que evitin l'accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització dels mateixos.

Vigència i modificació de la política de privacitat

La Política de Privacitat establerta pel CENTRE COMERCIAL està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l'usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la. El CENTRE COMERCIAL està facultat per modificar la seva Política de Privacitat, posant-ho en coneixement de l'usuari.

 

Al teu servei

A Gran Via 2 et fem la vida més fàcil. Tenim tots aquests serveis a la teva disposició